Valparnas stamtavla

Inavelsgrad: 0,0 %

 

DK V-10 C.I.B NORD UCH SE V-11
Motown's Walk The Line

SE UCH
Arbeybuffels Is Now Greypix

GB CH
Buffels Flashman

Arbeybuffels Ring Of Roses

SE V-07
It's My Produced Nova

 SE V-02
Adamis Nordic Destination

SE V-02 SE UCH NO UCH
It's Mostly Underneath

SE UCH DK UCH NORD V-12
Trollschnauzern Leona

CZ CH
Tajinastes Directo Al Grano

Risepark Sent To Tajinastes

Tajinastes Tequila

Motown's Joyful Life

NO V-00 WW-02 SE UCH NO UCH INT UCH
Dialynne Leveller From Risepark

NORD V-04 SE UCH DK UCH
Motown's Carrie Anne